Όροι συμμετοχής - Οδηγίες

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Στα βραβεία μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή
Μεταλλευτικές και εξορυκτικές εταιρείες (μέταλλα, σπάνιες γαίες, τσιμέντο, αδρανή υλικά, αλάτι, ορυκτά καύσιμα), εταιρείες γεωτεχνικών συμβούλων και μελετητών, εταιρείες μηχανημάτων μεταλλείων και εξορύξεων, εταιρείες ειδικού εξοπλισμού, εταιρείες ανάπτυξης και χρήσης λογισμικού μεταλλείων, εταιρείες εξοπλισμού υγείας και ασφάλειας μεταλλείων, εταιρείες μεταφοράς και εμπορίας ορυκτών πρώτων υλών, εταιρείες παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης, εταιρείες ποιοτικού ελέγχου, συμβουλευτικές εταιρείες ως προς τα κριτήρια ESG και κυκλικής οικονομίας, μεταλλειολόγοι, μεταλλουργοί, γεωλόγοι, τοπογράφοι, χημικοί και επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων σχετιζόμενοι με τον κλάδο, οργανισμοί και ιδρύματα με δράσεις στον κλάδο.

Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας

Μια υποψηφιότητα δύναται να κατατεθεί σε περισσότερες από μια Ενότητες εφόσον περιλαμβάνει την περιγραφή και το υποστηρικτικό υλικό που αρμόζει στην εκάστοτε Ενότητα. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, δεν συνίσταται να πραγματοποιούνται αλλαγές. Οι συμμετέχοντες στα βραβεία φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τις για την ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων των υποψηφιοτήτων που υποβάλλουν.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Επιτροπή Αξιολόγησης, πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που οι συμμετέχοντες έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα. Η BOUSSIAS, ως Διοργανώτρια Εταιρεία, και η Επιτροπή Αξιολόγησης καθίστανται υπόλογες σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης, ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε μια υποψηφιότητα.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου ή της επιτροπής αξιολόγησης, διατηρεί το δικαίωμα να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετική κατηγορία μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μη εμπιστευτικά στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα συμμετεχόντων στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των έργων που διακρίθηκαν σε αυτά. Μετά την αξιολόγηση της Επιτροπής Αξιολόγησηςς, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα.

Ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων θα είναι προσαρμοσμένος στις υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατούν στην χώρα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Οι συμμετέχοντες και οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται δεν ανακοινώνονται δημοσίως. Με εξαίρεση τη Διοργανώτρια Εταιρεία, οι συμμετέχοντες και οι υποβληθείσες υποψηφιότητες γνωστοποιούνται μόνο στα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησηςς για τους σκοπούς της αξιολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης (και ανάλογα με τον τρόπο ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων δεδομένων των υγειονομικών συνθηκών τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή), δημοσιοποιούνται μόνο τα βραβευμένα έργα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους των βραβείων ή να αναβάλει ή ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενημερώσει σχετικά τους συμμετέχοντες μέσω email.

Οι συμμετέχοντες στα βραβεία ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συμμετοχή τους στα βραβεία. Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητά τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συμμετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησηςς, οι οποίες δεν αμφισβητούνται. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσης τους.

Yποβολή Υποψηφιοτήτων

Για να θεωρηθεί έγκυρη μια υποψηφιότητα, θα πρέπει μέχρι την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 07.05.2021:

  • Να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας
  • Να γίνει η κατάθεση του συνολικού κόστους των υποψηφιοτήτων σας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που υποδεικνύονται στο site των βραβείων και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο email: [email protected]

Αξιολόγηση των Υποψηφιοτήτων

Η διοργανώτρια εταιρεία, BOUSSIAS, συμβουλεύει την Επιτροπή Αξιολόγησης προς την κατεύθυνση δημιουργίας ομάδων κριτών με τρόπο που να διασφαλίζει ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων και ότι κάθε κριτής θα μελετήσει και αξιολογήσει σε βάθος έναν λογικό αριθμό υποψηφιοτήτων

Τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησηςς ΔΕΝ βαθµολογούν:

  • υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από την εταιρεία στην οποία εργάζονται
  • υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από εταιρείες που συµµετέχουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών µε αυτές ή έχουν οποιαδήποτε άλλη σχέση με την εταιρεία που υπέβαλε.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων πραγµατοποιείται από έγκριτη Επιτροπή Αξιολόγησης και οι συµµετοχές θα αξιολογηθούν µε βάση τα στοιχεία, που περιλαµβάνονται στην υποβολή τους, λαµβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης:

Ενότητα 1


Προσαρμοστικότητα και στρατηγική (30 % βαρύτητα): Θα αξιολογηθούν η προσαρμοστικότητα στα δεδομένα της εποχής της πανδημίας , η στρατηγική και η ανάπτυξη της συμμετέχουσας εταιρείας σε σχέση με αντίστοιχες πρωτοβουλίες της ίδιας αγοράς π.χ. ferrous metals vs ferrous metals.
Ανάπτυξη (35 % βαρύτητα):Θα αξιολογηθεί η παραγωγικότητα και πρόσφατες βελτιώσεις στην παραγωγική διαδικασία καθώς και οι πρόσφατες επενδύσεις της συμμετέχουσας εταιρείας σε σχέση με αντίστοιχες πρωτοβουλίες της ίδιας αγοράς.
Sustainability (35 % βαρύτητα): Θα αξιολογηθούν τα καινοτόμα χαρακτηριστικά της συμμετέχουσας εταιρείας σε σχέση ως προς την υιοθέτηση και εφαρμογή πρακτικών που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη, KPIs, ανθρώπινο δυναμικό, υγεία & ασφάλεια, περιβάλλον και ήθος συνολικά σε σχέση με αντίστοιχα της ίδιας αγοράς.

Ενότητες 2-7


1. Καινοτομία (30 % βαρύτητα):Θα αξιολογηθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πρωτοβουλίας / ενέργειας / έργου ως προς την καινοτομία τους
2. Μεθοδολογία (30 % βαρύτητα):Θα αξιολογηθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πρωτοβουλίας / ενέργειας / έργου ως προς τον τρόπο που ακολουθήθηκε στη σχεδίαση/ υλοποίηση τους.
3. Αποτελεσματικότητα (30 % βαρύτητα): Θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της πρωτοβουλίας / ενέργειας / έργου σε αντιστοιχία με τους στόχους που είχαν οριστεί, αλλά και συγκρίνοντας τα αποτελέσματα σε σχέση με αντίστοιχα έργα της αγοράς.
4. Καλές πρακτικές (10 % βαρύτητα):Θα αξιολογηθούν τα συμπεράσματα και οι καλές πρακτικές της πρωτοβουλίας / ενέργειας/ έργου που μπορούν να αξιοποιηθούν από άλλες εταιρείες.


Σύστημα Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση γίνεται βάση των ανωτέρω κριτηρίων, τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί τόσο στους συμμετέχοντες, όσο και στην Επιτροπή Αξιολόγησης. Η κάθε υποψηφιότητα θα βαθμολογείται από το 0 έως το 100 άριστα. Η τελική βαθμολογία κάθε υποψηφιότητας είναι ο μέσος όρος που εξάγεται από τις βαθμολογίες όλων των κριτών που αξιολόγησαν. Μετά το πέρας της αξιολόγησης ο μόνος που αποκτά πρόσβαση στις επιμέρους αξιολογήσεις, τα σχόλια των κριτών καθώς και τις βαθμολογίες για κάθε υποψηφιότητα είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησηςς, ο οποίος επικυρώνει τα αποτελέσματα και τη διαδικασία.

Ζητούμενα για την υποβολή της υποψηφιότητας

Στην online αίτηση υποψηφιότητας θα σας ζητηθούν τα παρακάτω:

1. Τίτλος υποψηφιότητας

Συμπληρώστε τον τίτλο υποψηφιότητας με πεζοκεφαλαία γράμματα, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί.

2. Συμμετέχουσα εταιρεία

Συμπληρώστε την επωνυμία της συμμετέχουσας εταιρείας με πεζοκεφαλαία γράμματα, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί (π.χ. «Boussias Communications»).

3. Περιγραφή & στοιχεία της υποψηφιότητας

Περιγράψτε την πρωτοβουλία / έργο της υποψηφιότητάς σας, τα αποτελέσματα (πχ. αύξηση, βελτίωση παραγωγής, βελτίωση δεικτών ESG, μείωση εργατικών ατυχημάτων) και τη σύνδεση με τη στρατηγική και τις συγκεκριμένες ανάγκες / απαιτήσεις της εταιρείας / οργανισμού ή του πελάτη σας.
3.1 Πρόκληση (έως 400 λέξεις)
Αναφέρετε για την π.χ. κατηγορία 1.2.3. Excellent company in Geothermal Energy μια πρόκληση των εταιρειών του χώρου είναι η ελάχιστη αξιοποίηση του βεβαιωμένου γεωθερμικού δυναμικού.
3.2 Λύση (έως 400 λέξεις)
Λύση: η συμμετέχουσα εταιρεία επέλεξε να προσεγγίσει τους τοπικούς φορείς και ερευνητές ώστε να βρεθεί λύση εκμετάλλευσης συγκεκριμένου πεδίου.
3.3 Οφέλη (έως 400 λέξεις)
Οφέλη: δρομολόγηση εκμετάλλευσης, ανάπτυξη τεχνολογίας αντιμετώπισης επικαθίσεων. Η συμμετέχουσα εταιρεία μπορεί σε αυτή την περίπτωση να υποβάλλει υποψηφιότητα και για τις ενότητες
2.3.1. Local society development, 2.3.2. Shareholders’ governance, 3.1. Underground deposits

4. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εµπιστευτικά στοιχεία;

Εφόσον υπάρχουν εµπιστευτικά στοιχεία, η διοργανώτρια εταιρεία δεν θα προβεί στη δηµοσιοποίησή τους, παρά µόνο σε όσους έχουν σχέση µε τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.

5. Media – ready Synopsis (έως 100 λέξεις)

Σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, που µπορεί να δηµοσιευθεί σε περίπτωση βράβευσής της, στο site των βραβείων και στα έντυπα µέσα της Boussias Communications, µετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Είναι σημαντικό να δώσετε έµφαση στα αποτελέσματα του έργου.

6. Links (προαιρετικά)

Προσθέστε ένα ή περισσότερα ενεργά links της υποψηφιότητάς σας.

7. Φωτογραφίες (προαιρετικά – αρχεία png, jpg ή gif. έως 5ΜΒ)

Για µια ολοκληρωμένη εικόνα της υποψηφιότητάς σας, είναι σημαντικό να συνοδεύσετε το κείµενο µε φωτογραφίες / screenshots, εφόσον υπάρχουν. Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι υψηλής ευκρίνειας, λόγω της βαρύτητάς τους στη διαδικασία αξιολόγησης αλλά και της πιθανής δηµοσίευσής τους, ως συνοδευτικό υλικό ενηµερωτικών κειµένων ή εκδόσεων, στην περίπτωση βράβευσης.

8. Γραφήματα (προαιρετικά – αρχείο .pdf, έως 4 αρχεία, μέχρι 20MB το αρχείο)

Συμπεριλάβετε γραφήματα εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησηςς και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

9. Case Study Video Link (προαιρετικά – YouΤube, Vimeo, Wistia or Facebook Video)

Προσθέστε το video της υποψηφιότητάς σας. (https://www.youtube.com/ watch?v=12345678 ή https://vimeo.com/12345678)

Επιτροπή Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από έγκριτη Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από ακαδημαϊκούς, έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη της αγοράς και εκπροσώπους των φορέων του χώρου.

Τα ανεξάρτητα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησηςς επιλέγονται με κριτήριο το επαγγελματικό και επιστημονικό τους υπόβαθρο, καθώς και την εμπειρία και εξειδίκευσή τους σε συνάφεια με το αντικείμενο των βραβείων και των επιμέρους κατηγοριών βράβευσης.

Κόστος Υποψηφιότητας

Από 1-2 υποψηφιότητες: 350€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Από 3 υποψηφιότητες και άνω: 270€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Από 6 υποψηφιότητες και άνω: 250€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Από 10 υποψηφιότητες και άνω: 205€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Από 21 υποψηφιότητες και πάνω: 200€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Σημ.: Ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων θα είναι προσαρμοσμένος στις υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατούν τον Ιούλιο 2021.

Υπο την Αιγίδα

Τιμητική υποστήριξη

Χορηγοί Επικοινωνίας

Διοργάνωση

Official Publication

Manufacturing
Build