Κατηγορίες & βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Ενότητα 1: Excellent Company

Στην Ενότητα 1 βραβεύονται επιχειρήσεις του ιδίου βιομηχανικού κλάδου που επέδειξαν σημαντικά επιτεύγματα στην ολοκληρωμένη βελτίωση της παραγωγικής δραστηριότητας και τη συνολική αναπτυξιακή πορεία της επιχείρησης. Οι υποψηφιότητες κατατάσσονται ανάλογα με τους παρακάτω βιομηχανικούς κλάδους:

1.1. Mining and Metallurgy

1.1.1. Ferrous metals
1.1.2. Nonferrous metals
1.1.3. Noble minerals

1.2. Geoenegy Sources

1.2.1. Coal
1.2.2. Oil
1.2.3. Geothermal energy

1.3. Quarry Minerals

1.3.1. Industrial minerals
1.3.2. Aggregates
1.3.3. Cement
1.3.4. Marble and natural stones
1.3.5. Salt

1.4.Other

Ενότητα 2: Performance Excellence

Στην Ενότητα 2 βραβεύονται επιχειρήσεις του κλάδου ανεξαρτήτως βιομηχανικής δραστηριότητας που επέδειξαν σημαντικά επιτεύγματα στους τομείς της κυκλικής οικονομίας, βιώσιμης ανάπτυξης, τεχνολογικής προόδου καθώς και στα κριτήρια ESG.

2.1. Environment

Βραβεύονται επιχειρήσεις που έχουν επιδείξει έμπρακτο σεβασμό στο περιβάλλον αναγνωρίζοντας την επιχειρηματική ευθύνη για τη διατήρηση των ισορροπιών στη φύση

2.1.1. Environmental protection

Βραβεύονται επιχειρήσεις που εφαρμόζουν επιτυχώς τα διεθνή πρότυπα προληπτικών ενεργειών για την προστασία του περιβάλλοντος αναφορικά με αέρια, υγρή, στερεά ρύπανση, ηχορύπανση και οποιαδήποτε μορφή υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος.

2.1.2. Environmental restoration

Βραβεύονται επιχειρήσεις που έχουν θεσπίσει και υλοποιήσει σχέδια βελτίωσης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια ή/ και μετά το πέρας των δραστηριοτήτων τους.

2.1.3. Circular Economy

Βραβεύονται επιχειρήσεις που εφαρμόζουν στρατηγική επικερδούς και βιώσιμης ανάπτυξης προωθώντας την κυκλική οικονομία και τη βιομηχανική συμβίωση.

2.2. Health and Safety

Βραβεύονται επιχειρήσεις λειτουργίας του κλάδου, σύμβουλοι H&S και παραγωγοί εξοπλισμού που εφαρμόζουν επιτυχώς ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία κατά τα διεθνή πρότυπα.

2.2.2. Employers

Βραβεύονται επιχειρήσεις με καινοτόμες δράσεις για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων σε όλα τα τμήματα και χώρους της βιομηχανίας.

2.2.3. Visitors

Βραβεύονται επιχειρήσεις με καινοτόμες δράσεις για την υγεία και ασφάλεια των επισκεπτών σε όλα τα τμήματα και χώρους της βιομηχανίας

2.3. Environment Society Governance (ESG indicators)

Βραβεύονται επιχειρήσεις λειτουργίας του κλάδου που έχουν αυξημένη τιμή δεικτών επίδοσης (KPIs) στα κριτήρια διακυβέρνησης ESGs.

2.3.1. Local society development

Βραβεύονται επιχειρήσεις που συνεισφέρουν στην ευημερία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών προχωρώντας σε υλικοτεχνικά έργα ανάπτυξης, καθώς και σε δράσεις ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού της κοινότητας στην οποία δραστηριοποιούνται.

2.3.2. Shareholders governance

Βραβεύονται επιχειρήσεις με αποτελεσματική στρατηγική διασφάλισης των συμφερόντων των μετόχων της και όλων των ενδιαφερομένων μερών.

2.3.3. Employees Development & Improvement

Βραβεύονται επιχειρήσεις που διασφαλίζουν εργασιακό περιβάλλον υψηλής ποιότητας δημιουργώντας προοπτικές για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων τους.

2.4. Software and ΙοΤ

Βραβεύονται επιχειρήσεις που εφαρμόζουν καινοτόμα υφιστάμενο ή έχουν αναπτύξει λογισμικό, εφαρμογές και ψηφιακές λύσεις για την αναβάθμιση της μεταλλευτικής -εξορυκτικής βιομηχανίας.

Ενότητα 3 : Research & Development

Στην Ενότητα 3 βραβεύονται επιχειρήσεις λειτουργίας του κλάδου, μελετητικά γραφεία, ερευνητικά κέντρα, γεωτεχνικοί, επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει καινοτόμες μεθόδους, τεχνικές και τεχνολογίες εντοπισμού και αξιολόγησης κοιτασμάτων.

3.1. Underground deposits

Βραβεύονται επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει καινοτόμες μεθόδους, τεχνικές και τεχνολογίες εντοπισμού και αξιοποίησης υπόγειων κοιτασμάτων.

3.2. Surface deposits

Βραβεύονται επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει καινοτόμες μεθόδους, τεχνικές και τεχνολογίες εντοπισμού και αξιοποίησης επιφανειακών κοιτασμάτων.

Ενότητα 4: Exploitation

Στην Ενότητα 4 βραβεύονται επιχειρήσεις λειτουργίας του κλάδου, μελετητικά γραφεία, γραφεία συμβούλων, υπεργολάβοι, προμηθευτές αντίστοιχων μηχανημάτων που έχουν αναπτύξει καινοτόμες διαδικασίες, τεχνικές και μηχανήματα για την εκμετάλλευση κοιτασμάτων ορυκτών.

4.1. Mechanical Exploitation

Βραβεύονται επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει καινοτόμες τεχνικές και μεθόδους μηχανικής εκμετάλλευσης κοιτασμάτων όπως εξόρυξης, διάτρησης κ.λπ.

4.2. Handling

Βραβεύονται επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει καινοτόμες διαδικασίες διαχείρισης εξορυσσόμενων ορυκτών και αποθεμάτων.

4.3. Storage

Βραβεύονται επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει καινοτόμες διαδικασίες αποθήκευσης εξορυσσόμενων ορυκτών και αποθεμάτων

4.4. Operational

Βραβεύονται επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ή έχουν αναπτύξει σημαντικές βελτιώσεις στην λειτουργικότητα των ορυχείων, λατομείων κ.λπ. αναφορικά με την υλικοτεχνική υποδομή φωτισμού και εξαερισμού και παροχής νερού.

Ενότητα 5: Processing

Στην Ενότητα 5 βραβεύονται επιχειρήσεις λειτουργίας του κλάδου, εταιρείες σχεδιασμού και προμήθειας αντίστοιχου εξοπλισμού, που ανέπτυξαν καινοτόμες διαδικασίες επεξεργασίας ορυκτών.

5.1. Mechanical Processing

Βραβεύονται επιχειρήσεις που ανέπτυξαν καινοτόμες διαδικασίες μηχανικής επεξεργασίας ορυκτών πρώτων υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων.

5.2. Chemical Processing

Βραβεύονται επιχειρήσεις που ανέπτυξαν καινοτόμες διαδικασίες χημικής επεξεργασίας ορυκτών πρώτων υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων.

5.3. Storage

Βραβεύονται επιχειρήσεις που ανέπτυξαν καινοτόμες διαδικασίες αποθήκευσης ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων.

5.4. QA/QC

Βραβεύονται επιχειρήσεις που ανέπτυξαν και εφάρμοσαν καινοτόμες διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας πρώτων υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων.

Ενότητα 6: Distribution and Export

Στην ενότητα 6 βραβεύονται επιχειρήσεις λειτουργίας του κλάδου, εταιρείες logistics, αντιπρόσωποι, υπεργολάβοι χερσαίων και θαλασσίων μεταφορών, που καθιέρωσαν καινοτόμες μεθόδους και τεχνικές στον τομέα της διανομής και εξαγωγών.

6.1. Land transport

Βραβεύονται επιχειρήσεις που καθιέρωσαν καινοτόμες μεθόδους και τεχνικές στον τομέα των χερσαίων εγκαταστάσεων μεταφοράς και μεταφόρτωσης.

6.2. Maritime & overland transport

Βραβεύονται επιχειρήσεις που καθιέρωσαν καινοτόμες μεθόδους και τεχνικές στον τομέα των θαλάσσιων εγκαταστάσεων μεταφοράς και μεταφόρτωσης.

6.3. Distribution & storage network

Βραβεύονται επιχειρήσεις που καινοτόμησαν στον τομέα της διανομής και αποθήκευσης ορυκτών πρώτων υλών και των προϊόντων τους.

6.4. New market development

Βραβεύονται επιχειρήσεις που έδρασαν πρωτοπόρα στην ανάπτυξη νέων αγορών και εξαγωγών.

Ενότητα 7: Service & Support

Στην ενότητα 7 βραβεύονται επιχειρήσεις που εφήρμοσαν και ανέπτυξαν καλές πρακτικές εξυπηρέτησης και υποστήριξης πελατών και προμηθευτών.

7.1. Customer service & relations

Βραβεύονται επιχειρήσεις που εφαρμόζουν καινοτόμες πρακτικές στη δημιουργία καινοτόμων μεθόδων επικοινωνίας και δημιουργίας μακροπρόθεσμων σχέσεων εμπιστοσύνης με υπάρχοντες και νέους πελάτες.

7.2. Suppliers service & relations

Βραβεύονται επιχειρήσεις που εφαρμόζουν καινοτόμες πρακτικές στη δημιουργία καινοτόμων μεθόδων επικοινωνίας και δημιουργίας μακροπρόθεσμων σχέσεων εμπιστοσύνης με υπάρχοντες και νέους προμηθευτές.

Gold- Silver- Bronze Βραβεία

Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία. Είναι πιθανό να δοθούν περισσότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία.

Gold (Χρυσό): Η υποψηφιότητα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία της κατηγορίας και βρίσκεται πάνω από το γενικό μέσο όρο. Εφόσον υπάρξει ισοβαθμία, δύνανται να δοθούν ισάριθμα Gold.

Silver (Αργυρό): Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν τις αμέσως επόμενες βαθμολογίες ανά κατηγορία

Bronze (Χάλκινο): Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από το όριο βράβευσης όπως αυτός ορίζεται από το μέσο όρο του συνόλου των βαθμολογιών.

Για να δοθεί η τριπλή κατηγοριοποίηση Gold, Silver, Bronze θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) υποψηφιότητες στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, τότε η συγκεκριμένη κατηγορία ενοποιείται /συγχωνεύεται με άλλη μέσα στην ίδια ενότητα

Κορυφαία Βραβεία


Mines & Minerals company of the year in Greece

Το βραβείο θα απονεμηθεί στην εταιρεία που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει με τη συμμετοχή της σε όλες τις Ενότητες.

METS company of the year

Το βραβείο θα απονεμηθεί σε εταιρεία εξοπλισμού, τεχνολογίας ή και υπηρεσιών (Mining, Equipment, Technology and Services, METS) που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει με τη συμμετοχή της στις Ενότητες 3, 4 και 5.

Υπο την Αιγίδα

Τιμητική υποστήριξη

Χορηγοί Επικοινωνίας

Διοργάνωση

Official Publication

Manufacturing
Build